Algemene voorwaarden typecursus

1. Door het ondertekenen van dit formulier verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)  een cursusovereenkomst aan te gaan met Bureau Bisontekst (werkend met het GigaKids-programma).
2. Na de datum van ondertekening heeft de ouder/verzorger van de cursist€ zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
3. De overeenkomst wordt via de mail door Bureau Bisontekst bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist€ een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
4. De ouder/verzorger van de cursist(e) stelt Bureau Bisontekst voor of tijdens de eerste of tweede les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Bureau Bisontekst geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
5. Het lesgeld van 150 euro (schooljaar 2017/2018) dient uiterlijk een maand na de eerste les overgemaakt te zijn. Rekeningnummer NL 23 TRIO 0781 5278 48 t.n.v. F. van den Berg, Nijmegen. Graag met de vermelding van de volledige naam en met het factuurnummer.
6. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e) zijn.
7. De cursist dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet verder kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
11. Bureau Bisontekst heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
12. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook mogelijk zal verschuiven.
13. Bureau Bisontekst behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
14. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van eigen computerapparatuur en/of apparatuur/materiaal van de leslocatie. Schade aan deze apparatuur/dit materiaal, veroorzaakt door opzet van of onoordeelkundig gebruik door de cursist(e), komt voor rekening van de cursist(e).
15. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetaansluiting.
16. Ouder/verzorger dient erop toe te zien dat de cursist(e) zeker vier tot vijf keer per week minimaal 15 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Bureau Bisontekst contact met de ouder/verzorger van de cursist(e) worden opgenomen.
17. Een aantal weken voor examendatum zal Bureau Bisontekst adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van Bureau Bisontekst. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis is geoefend.
18. Indien de cursist(e) aan het einde van de cursus niet aan de minimum exameneisen voldoet, en wel altijd thuis heeft geoefend, krijgt hij/zij de gelegenheid om aan een herexamen te kunnen meedoen.
19. Indien het (her)examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden, zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
20. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) niet tevreden is over de cursus, kan een klacht worden ingediend bij Bureau Bisontekst. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld.

Dit artikel is 629 keer bekeken